• جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷
  • اجمعه ٧ رجب ١٤٣٩
  • Friday, March 23, 2018
صفحه اصلی
مرکز ارتباط با صنعت
فناوری اطلاعات
آموزش
شبکه متخصصین
فصلنامه رسام
تماس با ما rss

بسمه تعالی


پژوهشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست

  • مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی :امیر حسین محوی

فرزند:

سال و محل تولد:

کد ملی:

شماره شناسنامه:

وضعیت تاهل: متأهل

آدرس الکترونیکی: ahmahvi@yahoo.com

تلفن همراه: 88954914

 

 

  • سوابق تحصيلات دانشگاهي

 

مقطع تحصيلي

رشتـه

دانشگاه محل تحصيل

كشور محل تحصيل

تاريخ اخذ مدرک

دكتري تخصصي (PhD)

 

Environmental Engineering

 

University of Medical Science

 

 

كارشناسي ارشد (Msc.)

 

Environmental Engineering

 

University of Tehran

 

 

كارشناسي (Bsc.)

 

Nuclear Engineering

 

University of Tennessee

 

 

 

 

 

 

 

  • مهارت­های فردی:

 

1

 

آشنایی با زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

  • سوابق پژوهشي:

رديف

 

نام­ دانشگاه ­يا مؤسسه­

 

 

عنوان­ پژوهش­ها

 

تاريـخ

 

نتایج

 

شروع

 

پايان

فارسی

.1حذف رنگ زاي راكتيو آبي 19 ب استفاده از زئوليت طبيعي و اصلاح شد

Authors: ملكي،ا. محوي،ا، رضايي،ر. داوري،ب

سلامت و محيط, Vol.5, No.4, Year. 1391, Page:383-394,

.2شيرين سازي آبهاي شور و لب شور دست ساز با استفاده از تكنولوژي انجماد

Authors: مهدوي،م. ناصري،س.، محوي،ا.، يونسيان.م.، عليمحمدي،م

محيط شناسي, Vol.39, No.1, Year. 92, Page:1-10,

.3 ارزيابي عملكرد رزين نانو ذرات آهن (ليواتيت ّFO36) در كاهش سيانيد از محيط آبي

Authors: محوي،ا. كياني،ق

نظام سلامت, Vol.8, No.7, Year. 1391, Page:1166-1173,

.4 بررسي كارايي نانو تيوپ هاي كربني چند جداره در جذب اسيد هيوميك در شرايط اسيدي از محلولهاي آبي

 

Authors: احرامپوش،م. محوي،ا، فلاح زاده،ح. موسوي،پ

طلوع بهداشت, Vol.11, No.3, Year. 1391, Page:79-89,

.5بررسي شرايط بهينه عملياتي در گياه پالايي خاك هاي آلوده به سر و كادميوم توسط گياهان بومي ايران

Authors: عمويي،ع. محوي،ا. ندافي،ك. فهيمي،ح. مصداقي نيا،ع. ناصري،س

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, Vol.17, Year. 1391, Page:93-102,

.7جذب MTBE از محلولهاي آبي توسط زئوليت هاي اصلاح شده با سورفكتانتها

Authors: رامين نبي زاده، امير حسين محوي، سيد كمال غديري، سيمين ناصري، عليرضا مصداقي نيا، احسان ابويي مهريزي

مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي, Vol.4, No.3, Year. 1391, Page:483-492,

.7 بررسي تاثير امواج اولتراسونيك بر بهبود فرايند تثبيت و ابگيري لجن هاضم هاي بي هوازي

Authors: مهدي كارگر، امير حسين محوي

محيط شناسي, Vol.38, No.62, Year. 91, Page:89-94,

.8 ارزيابي عملكرد سه منعقد كننده مختلف جهت تصفيه شيرابه كارخانه كمپوست اصفهان

Authors: اميرحسين محوي، محمد هادي دهقاني، قاسم كياني، مرتضي باراني

تحقيقات نظام سلامت, Vol.8, Year. 1391, Page:1-10,

.9مقايسه بهبود فرايند تثبيت و آبگيري لجن هاضم هاي هوازي و بي هوازي توسط امواج اولتراسونيك

Authors: مهدي كارگر، اميرحسين محوي

مجله سلامت و محيط, Vol.5, No.1, Year. 1391, Page:76-86,

.10 بررسي كارايي سيستم تلفيقي ( انعقاد و لخته سازي/ازن زني) در تصفيه شيرابه تازه زباله شهر تبريز

Authors: تقي پور، ع. محوي،ا. واعظي، ف. نبي زاده،ر، دهقانزاده،ر

مجله سلامت و محيط،, Vol.4, No.1,

.11بررسي ميزان سرب، كادميوم، نيكل، كروم در برنج هاي هندي وارداتي ايران

Authors: ملكوتيان،م. يغماييان،ك. مصرقاني،م. محوي،ا. دانش پژوه،م

مجله سلامت و محيط, Vol.4, No.1, Year. 1390, Page:74-88,

.12بررسي كارايي سيستم تلفيقي ( انعقاد و لخته سازي/ازن زني) در تصفيه شيرابه تازه زباله شهر تبريز

Authors: تقي پور، ع. محوي،ا. واعظي، ف. نبي زاده،ر، دهقانزاده،ر

مجله سلامت و محيط, Vol.4, No.1, Year. 1390, Page:64-57,

.14تعيين كارايي فناوري سونوشيميايي در تجزيه سيانيد از محيط هاي آبي در حضور پر اكسيد هيدروژن

Authors: شكوهي،ر. محوي،ا. بنيادي،ض. سمرقندي،م. صادقي،ع. كريمي،م

مجله علمي پژوهشي آب و فاضلاب, Vol.22, No.3, Year. 1390, Page:37-32,

.15بررسي كارايي پودر آلومينيوم در حذف نيترات از محلولهاي آبي

Authors: گلستاني فر،ح. ناصري،س. محوي،ا. دهقاني،م. اسدي،ا

مجله سلامت و بهداشت اردبيل, Vol.2, Year. 1390, Page:36-44,

.16برآورد ميزان انتشار دي اكسين ها و فوران ها از منابع مختلف در ايران و پهنه بندي آن در GIS

Authors: مومني ها، ف. نبي زاده، ر. محوي، ا. ناصري،س. حسنوند،م. رستمي

مجله سلامت و بهداشت اردبيل, Vol.2, Year. 1390, Page:7-16,

.16بررسي سميت محلول حاوي رنگزاي آلي اسيد - 4092 بعد از فرآيند نانوفوتوكاتاليستي UV/ZnO با استفاده از آزمون زيستي دافنيا مگنيا

Authors: دهقاني، م. ناصري، س. مهدوي،پ. محوي، ا. ندافي، ك. جاهد خانيكي،غ

مجله علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ, Vol.5, Year. 1390, Page:292-285,

.17مقايسه ميزان سرب، كادميوم و روي در خاك مناطق صنعتي، كشاورزي و بزرگراه آمل و بابل 1387

Authors: عمويي،ع. محوي، ا. ندافي،ك

مجله علوم پزشكي بابل, Vol.14, Year. 1390, Page:82-77 ,

.18بررسي فرآيند انجماد غير مستقيم در نمك زدايي از آب شور خليج فارس

Authors: مهدوي،م. ناصري،س. يونسيان،م. محوي،ا. علي محمدي،م

مجله سلامت و محيط, Vol.4, No.3, Year. 1390, Page:374-363,

.19بررسي تاثير pH و سولفات در حذف نيترات از آب توسط نانو ذره آهن صفر

Authors: مصداقي نيا، ع. محوي،ا. ناصري،س. محمدي،ع. شكرريز،م. علي محمدي،م

مجله سلامت و محيط, Vol.4, No.3, Year. 1390, Page:320-313,

.20ارتباط فلورايد آب آشاميدني با شاخص هاي DMFT وdmft دندان كودكان در روستاهاي منطقه دشتستان

Authors: دوبرادران،س. وكيل آبادي،د. محوي،ا. وكيل آبادي،ط

فصلنامه طب جنوب, Vol.13, No.2, Year. 1389, Page:102-107,

.21ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث كارخانه كمپوست سنندج

Authors: ميرزايي،ن. نوري،ج. محوي،ا. يونسيان،م. ملكي،ا

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, Vol.14, Year. 1389, Page:79-88,

.22بررسي كارايي فرايند الكتروكواگولاسيون در حذف سولفات از محيط هاي آبي

Authors: محوي،ا. جعفري منصوريان،ح. رجبي زاده،ا

مجله دانشگاه علوم پزشكي قم, Vol.4, No.3, Year. 1389, Page:21-28,

.23حذف فسفات از محيط مايي توسط رزين نانو ذرات آهن(ليواتيت FO36

Authors: رفعتي،ل، محوي،ا. نبي زاده،ر. دهقاني،م.ح. ندافي،ك

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, Vol.15, Year. 1389, Page:70-80,

.24اندازه گيري غلظت سولفيد هيدروژن و ظرفيت اكسيداسيون و احيا در خط اصلي انتقال فاضلاب شهري

Authors: ندافي،ك. فضل زاده،م. محوي،ا. يونسيان،م. نبي زاده،ر. مظلومي،س

مجله آب و فاضلاب, Vol.21, No.4, Year. 1389, Page:13-19,

.25ارزيابي عملكرد رزين نانو ذرات آهن در كاهش فلورايد از آب

Authors: محوي،ا. رحماني،م. دوبرادران،س

مجله آب و فاضلاب, Vol.21, No.4, Year. 1389, Page:33-37,

.26خورندگي و رسوبگذاري آب در شبكه آبرساني شهر بندر عباس

Authors: محوي،ا. ديندارلو، ك، جمالي،ح، عليپور،و

مجله پزشكي هرمزگان, Vol.14, No.4, Year. 1389, Page:335-340,

.27ارزيابي كربن فعال تهيه شده از چوب درخت گردو در حذف رنگ هاي آزو در پساب هاي نساجي و تعيين ايزو ترم هاي Acid Red 18

Authors: محوي،ا. هيبتي،ب

مجله سلامت و بهداشت اردبيل, Vol.1, No.3, Year. 1389, Page:7-15,

.28تجريه فتو كاتاليستي فنل با استفاده UV/TiO2 غني شده با آهن سه ظرفيتي از محيط هاي آبي

Authors: همتي،س. ناصري،س. نبي زاده،ر. محوي،ا. جوادي،ا

مجله سلامت و محيط, Vol.3, Year. 1389, Page:369-380,

.29بررسي كارايي فرآيند UV/H2O2 در حذف آلكيل بنزن سولفانات خطي (LAS) از محلول هاي آبي

Authors: دهقاني،م، ناصري،س. قادرپور،م. محوي،ا، نبي زاده،ر

مجله سلامت و محيط, Vol.3, Year. 1389, Page:411-418,

.30بررسي امكان افزايش كارايي عملكرد سيستم بدون تماس پرتابي فرابنفش در گندزدايي آب آشاميدني

Authors: مصداقي نيا،ع. واعظي،ف. دهقاني فرد،ع. محوي،ا. ندافي،ك. علي محمدي،م. قنبري

مجله تحقيقات نظام سلامت, Vol.6, Year. 1389, Page:867-858,

.31مقايسه كارايي فناوري سونوشيميايي و فتوسوشيميايي جهت حذف سيانيد از محيط آبي

Authors: شكوهي، ر. محوي،ا. بنيادي، ض

مجله سلامت و محيط, Vol.3, No.2, Year. 1389, Page:177-184,

.32بررسي كارايي نانو فيلتر در حذف كلسيم و منيزيوم از نمونه مصنوعي آب در شرايط بهره برداري مختلف

Authors: ملكوتيان،م. محوي، ا.، فاتحي زاده، ع. احرامپوش، م.ح

طلوع بهداشت, Vol.9, No.4, Year. 1389, Page:4-9,

.33مقايسه كارايي فرايندهاي سونوليز، فتوليز و فتوسونوليز در تجزيه مواد آلي

Authors: ملكي،ا. محوي،ا. رضايي،ر

مجله آب و فاضلاب, Vol.2, No.20, Year. 1388, Page:41-47,

.34كارايي براده آهن در حذف آرسنات و آرسنيت از آب آشاميدني

Authors:عسگري،ع. ناصري،س. محوي،ا. خيري،ا. قصري،ا. واعظي،ف

مجله آب و فاضلاب, Vol.3, No.20, Year. 1388, Page:18-23,

.35ارزيابي اثرات بهداشت محيطي احداث شهركهاي صنعتي

Authors: يونسيان، م. دستوراني،ج. نوري،ج. محوي،ا. نشاط،ع. محموديان،س

مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Vol.1, No.7, Year. 1388, Page:1-9,

.36كارايي فرايند اكسيداسيون فنتون در كاهش آلودگي مواد شوينده از آب

Authors: موسوي،ع. محوي،ا. مصداقي نيا ،ع. ناصري، س. هنري،ح

مجله آب و فاضلاب, Vol.4, No.20, Year. 1388, Page:16-23,

.37ارزيابي عملكرد رزين نانو ذرات آهن ( ليواتيت FO36 ) در كاهش كروم شش ظرفيتي از محيط مايي

Authors: رفعتي،ل. عسگري،ع. محوي،ا

دانش و تندرستي, Vol.2, No.4, Year. 1388, Page:30-35,

.38غلظت كربن آلي و پتانسيل تشكيل فراورده هاي جانبي گندزدايي در آب شرب شبكه توزيع آب تهران در برخي مواقع سال

Authors: ززولي،م. ناصري،س. محوي،ا. مصداقي نيا،ع

مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Vol.3, No.7, Year. 1388, Page:51-59,

.39مقايسه كارايي فرايند سونوشيميايي و فرايند تركيبي سونوشيميايي با پراكسيد هيدرو‍ژن در حذف سيانيد از محيط هاي آبي

Authors: شكوهي،ر. محوي،ا. بنيادي،ض

دانشگاه علوم پزشكي مازندران, Vol.73, No.19, Year. 1388, Page:67-59,

.40مطالعه سميت فنل و محصولات مياني حاصل ازاكسيداسيون پيشرفته آن با استفاده از دافنيا مگنا

Authors: ملكي،ا. محوي،ا. ندافي،ك

آب و فاضلاب, Vol.66, No.19, Year. 1387, Page:19-24,

.41آلودگي صوتي شهر زنجان در سال 1386

Authors: ندافي،ك. يونسيان،م. مصداقي نيا، ع. محوي،ا. عسگري، ا

دانشگاه علوم پزشكي زنجان, Vol.62, Year. 1387, Page:85-96,

.42كارآيي فرآيند فنتون در حذف دترجنت و بهبود تصفيه پذيري بيولوژيكي پساب صنايع شوينده و پاك كننده

Authors: موسوي،ع. محوي،ا. مصداقي نيا،ع. ناصري، س

دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Vol.1, Year. 1387, Page:63-73,

.43كارايي حذف آرسنيك از آب آشاميدني توسط گرانول هيدروكسيد آهن

Authors: عسگري،ع. محوي،ا. واعظي،ف. خليلي،ف

دانشگاه علوم پزشكي قم, Vol.1, Year. 1387, Page:53-62,

.44امكان سنجي استفاده از راكتور رشد چسبيده هوازي مستغرق در ارتقاي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب پركند آباد مشهد

Authors: محوي،ا. سعيدي، ر

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران, Vol.2, Year. 1387, Page:99-105,

.45پايش شدت پرتو دهي لامپ فرابنفش بدون راديو متر

Authors: مصداقي نيا،ع. واعظي،ف. دهقاني فرد،ع. محوي،ا. علي محمدي،م

مجله سلامت و محيط, Vol.1, Year. 1387, Page:29-35,

.46بررسي سطح گرد و غبار و سيليس آزاد موجود در هواي معادن سنگ آهن خواف

Authors: نقي زاده،ع. محوي،ا. جباري،ح. دادپور،ع. كريمي،م

مجله سلامت و محيط, Vol.1, Year. 1387, Page:44-37,

47. بررسي ميزان آلومينيوم در چاي مصرفي كشور

Authors: عسگري،ع. احمدي مقدم،م. محوي،ا. يونسيان،م

مجله دانش و تندرستي, Vol.2, Year. 1387, Page:49-45,

.48.رنگ بري و معدني سازي رنگ زاي راكتيو RO16 و پساب نساجي با فرايند نانو فتو كاتاليزي در مقياس پايلوت

Authors: قنبريان،م. محوي،ا. نبي زاده،ر. سعيدنيا،س

مجله آب و فاضلاب, Vol.1, Year. 1387, Page:45-51,

49.مشخصات كيفي فاضلاب كارخانه پاكسان (84-1383 )

Authors: موسوي،ع. محوي،ا. مصداقي نيا،ع. ناصري،س

مجله علوم پزشكي كرمانشاه, Vol.1, No.12, Year. 1387, Page:102-112,

50.گرانول هيدروكسيد آهن GFH جاذبي براي حذف آرسنات و آرسنيت از آب آشاميدني

Authors: عسگري،ع. محوي،ا،واعظي،ف. قصري،ا

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, Vol.13, Year. 1387, Page:75-86,

51.حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي توسط باكتريهاي احياءكننده سولفات

Authors: محوي, ا. فخري هروي، م. مصداقي نيا, ع

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد, Vol.7, No.2, Year. 1387, Page:10-16,

52.پايش جنبه ها و آثار زيست محيطي آزمايشگاههاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي

Authors: نوري،ج. محوي،ا. عسگري،ا. عطافر،ز

پايش, Vol.7, No.2, Year. 1387, Page:165-171,

53.ارزيابي خطر آلودگي ميكروبي آب شرب در اجتماعات كوچك پيرامون شهر قزوين و احتمال بروز بيماريهاي اسهالي

Authors: محوي،ا. كارياب، ح. باحجب مقنيان،ا

دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد, Vol.2, Year. 1386, Page:43-49,

54.تاثير دو گونه قارچريشه VA در كاهش سميت سرب در گوجه فرنگي با سطوح مختلف فسفر

Authors: اسكويي،پ. مجللي،ح. علي اصغر زاده،ن. محوي،ا. اصغرزاده، ا. باغبان،س

مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي, Vol.13, Year. 1386, Page:612-621,

55.بررسي قابليت استفاده از فرايند الكتروكواگولاسيون با استفاده از الكترودهاي آلومينيومي در حذف فلز سنگين كروم از محيط هاي آبي

Authors: محوي، ا. بذر افشان، ا. مصداقي نيا، ع. ناصري، س. واعظي، ف

مجله آب و فاضلاب, Vol.62, Year. 1386, Page:28-34,

56.بررسي كارآيي روش الكتروليز در حذف فسفر از پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب

Authors: محوي, ا. ابراهيمي، ج. نوري، ج. ابراهيم زاده، ل

مجله علوم پزشكي كردستان, Vol.12, No.2, Year. 1386, Page:36-45,

57.بررسي تاثير عوامل مختلف بر كارآيي روش اولتراسونيك در تصفيه پساب ثانويه

Authors: حدادي، س. ناصري، س. واعظي، ف.. محوي, ا. نبي زاده، ر

مجله آب و فاضلاب, Vol.18, No.63, Year. 1386, Page:31-38,

58.پيش بيني كيفيت آب سد حسنلو در حداكثر تراز آبي درياچه به منظور استفاده در شرب و بهداشت

Authors: ناصري، س. . محوي، ا. نوري، ج. نبي زاده، ر. واعظي، ف. آقاپور، ع

مجله پزشكي اروميه, Vol.18, No.4, Year. 1386, Page:629-624,

59.بررسي كاهش سميت محلول رنگراي راكتيو و پساب واقعي نساجي با فرآيند نانوفوتو كاتاليز با استفاذه از دافنيا مگنا

Authors: محوي، ا. قنبريان ،م. ندافي،ك. محمودي،ن

نشريه علوم و فناوري رنگ, Vol.1, Year. 1386, Page:91-96,

60.كاربرد فرايند كواگولاسيون با استفاده از الكترودهاي آلومينيومي در حذف فلز سنگين كادميوم از محيط آبي

Authors: بذرافشان،ا. محوي،ا

طبيب شرق, Vol.9, No.1, Year. 1386, Page:61-70,

61.بررسي كيفيت فيزيكي و شيميايي آب شرب شهر گناباد در فصول بهار و تابستان سال 86

Authors: كرامتي،ح .محوي،ا.عبدل نژاد،ل

افق دانش, Vol.3, Year. 1386, Page:25-32,

62.بررسي وضعيت كيفي منابع تامين و شبكه توزيع آب آشاميدني شهر زنجان از نظر خورندگي و تشكيل رسوب در سال 1383

Authors: محوي، ا. اسلامي، ا

فصلنامه علمي- پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست, Vol.28, Year. 1385, Page:90-95,

63.استفاده از فرايند انعقاد در بهينه سازي حذف مواد آلي طبيعي در آبهاي با كدورت پايين

Authors: مصداقي نيا, ع. رفيعي، م. محوي, ا. واعظي، ف

مجله آب و فاضلاب, Vol.57, Year. 1385, Page:2-7,

64.بهينه سازي فرآيندي لاگون هاي هوادهي تصفيه فاضلاب خوي در شرايط آب و هوايي سرد

Authors: رحيمي، ي. محوي, ا. مصداقي نيا، ع

مجله آب و فاضلاب, Vol.58, Year. 1385, Page:70-75,

65.ارزيابي وضعيت بهداشتي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهر بم پس از زلزله

Authors: جاهد، غ. محوي، ا

فصلنامه علمي- پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست, Vol.8, No.2, Year. 1385, Page:59-67,

66.مديريت پسماندهاي جامد شهر بم، قبل و بعد از زلزله پنجم دي ماه سال 1382

Authors: محوي، ا. عمراني، ق. عسگري، ع

مجله طب نظامي, Vol.8, No.2, Year. 1385, Page:83-89,

67.كاربرد پلي آلومينيوم كلرايد در تصفيه آب آشاميدني آبادان

Authors: محوي، ا. شيخي، ر

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل, Vol.14, No.2, Year. 1385, Page:48-55,

68.سنجش غلظت آرسنيك در آب آشاميدني يك منطقه آلوده به آرسنيك از طريق راه اندازي روش آزمايشگاهي SDDC و استفاده از يك روش صحرايي به همراه ارزيابي دقت و صحت روش ها

Authors: مصداقي نيا، ع. مسافري، م. يونسيان، م. ناصري، س. محوي، ا

مجله حكيم, Vol.8, No.1, Year. 1384, Page:43-51,

69.مخاطرات ناشي از صنايع شوينده و پاك كننده در ايران

Authors: محوي، ا. هنري، ح. موسوي، ع

طلوع بهداشت فصلنامه پژوهشي دانشكده بهداشت يزد, Vol.4, No.1, Year. 1384, Page:50-57,

70.بررسي تاثير استفاده از پساب شستشوي صافيهاي تصفيه خانه آب جلاليه تهران در كاهش ميزان مواد منعقد كننده

Authors: محوي، ا. جعفري، ع

فيض فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان, Vol.9, No.2, Year. 1384, Page:33-37,

71.تاثير مواد افزودني شيميايي در قابليت دسترسي فلزات سنگين سرب، كادميم و روي در خاك

Authors: عمويي، ع. محوي, ا. ندافي، ك. حاجيان، ك

مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل, Vol.7, No.4, Year. 1384, Page:26-31,

72.استفاده از نور خورشيد جهت گندزدايي آب آشاميدني براي مناطق غير شهري

Authors: محوي, ا. واعظي، ف. علي محمدي، م. مهرابي توانا، ع

مجله طب نظامي, Vol.7, Year. 1384, Page:331-336,

73.حذف بيولوژيكي فسفر از فاضلاب توسط راكتور ناپيوسته متوالي (SBR) با جريان پيوسته

Authors: محوي، ا. مصداقي نيا، ع. كركاني، ف

مجله علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد, Vol.12, No.1, Year. 1383, Page:72-80,

74.بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب آشاميدني منطقه 17 تهران

Authors: محوي, ا. هاشمي، ع

طلوع بهداشت فصلنامه پژوهشي دانشكده بهداشت يزد, Vol.3, No.1, Year. 1383, Page:62-69,

75.بررسي كمي و كيفي صنايع نساجي، چوب و كاغذ و چرم سازي تهران بزرگ

Authors: محوي, ا. جاويد، ا. مصداقي نيا, ع. ناصري، س

فصلنامه علمي- پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست, Vol.20, Year. 1383, Page:55-47,

76.بررسي راندمان ستون كربن فعال گرانوله (GAC) در حذف BOD، COD و فسفر از پساب تصفيه خانه شهرك قدس تهران در سال 1381

Authors: محوي، ا. علوي، ن

طلوع بهداشت فصلنامه پژوهشي دانشكده بهداشت يزد, Vol.3, No.2, Year. 1383, Page:30-39,

77.بررسي راندمان حذف دترجنت ها در تصفيه خانه فاضلاب شهرك قدس به روش لجن فعال

Authors: محوي، ا. علوي نخجوان، ن. ندافي، ك

افق دانش مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد, Vol.10, No.2, Year. 1383, Page:36-42,

78.بررسي كارايي فيلترهاي چند بستري در حذف پاتوژن ها از فاضلاب شهري به منظور استفاده مجدد و كاهش كلر جهت گندزدايي

Authors: صيد محمدي، ع. ناصري، س. محوي, ا. روشني، ب. فيروزمنش، م. صالحي، ر

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, Vol.8, No.4, Year. 1383, Page:15-822,

79.بررسي كمي و كيفي فاضلاب صنايع فلزي و كاني غيرفلزي تهران بزرگ

Authors: محوي, ا. افشارنيا، م. نوري، ج. ناصري، س

فصلنامه علمي- پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست, Vol.21, Year. 1383, Page:56-65,

80.بررسي كمي و كيفي فاضلاب صنايع شيميايي و الكترونيك تهران بزرگ

Authors: محوي, ا. ايزانلو، ح. مصداقي نيا, ع. ناصري، س. حسيني، م

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان, Vol.8, No.3, Year. 1383, Page:151-158,

.81.كاربرد سفالهاي سنتي به عنوان صافي در تصفيه آب اجتماعات كوچك

Authors: مختاري، م. ندافي، ك. محوي, ا. ناصري، س

مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي, Vol.3, No.3, Year. 1383, Page:27-36,

82.جنبه هاي بهداشتي آب شرب منطقه 17 تهران

Authors: محوي, ا. هاشمي، ع. يونسيان، م

فصلنامه پايش, Vol.4, No.1, Year. 1383, Page:5-9,

83.بررسي كمي و كيفي فاضلاب صنايع غذايي و دارويي تهران بزرگ

Authors: محوي, ا. ناصري، س مسافري، م.. حسيني، م

فصلنامه علمي- پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست, Vol.23, Year. 1383, Page:87-96,

84.آموزه هايي از واقعيت جهاني آب

Authors: قنادي، م. محوي, ا

مجله آب و محيط زيست, Vol.51, Year. 1381, Page:12-17,

85.قابليت بازچرخش و استفاده مجدد از فاضلاب صنايع فلزي و كاني غيرفلزي تهران بزرگ

Authors: ناصري, س. مصداقي نيا, ع. محوي, ا. افشارنيا, م

مجله حكيم, Vol.5, No.3, Year. 1381, Page:195-201,

86.بررسي كارايي الياف طبيعي در حذف كادميوم از پسابهاي صنعتي

Authors: محوي, ا. بينا, ب. سعيدي, ع

مجله آب و فاضلاب, Vol.43, Year. 1381, Page:2-6,

87.بررسي كميت و كيفيت و تاثير انواع مواد منعقد كننده بر روي فاضلاب كارخانه كبريت سازي تبريز در سال 1378

Authors: ميران زاده، م. محوي, ا

فيض فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان, Vol.6, No.24, Year. 1381, Page:1-5,

88.زدايش مس و نيكل از محلولهاي آبي بوسيله بنتونيت طبيعي

Authors: اسماعيلي، ع. ناصري، س. محوي, ا. آتش دهقان، ر

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان جلد دوم, Vol.2, No.1, Year. 1381, Page:22-29,

89.كاربرد فرايندهاي تبادل يون و نيتريفيكاسيون در حذف ازت آمونياكي از آبهاي آلوده در سيستم منقطع

Authors: رحماني، ع. مصداقي نيا, ع. محوي, ا

مجله آب و فاضلاب, Vol.44, Year. 1381, Page:38-45,

90.بررسي كارايي بركه هاي تثبيت تلفيقي در تصفيه فاضلاب شهري

Authors: ميران زاده، م. محوي, ا

فصلنامه علمي- پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست, Vol.10, Year. 1380, Page:33-41,

91.بررسي زدايش كليفرم هاي مدفوعي در بركه هاي تثبيت فاضلاب در تصفيه خانه شوش تهران سال 1378

Authors: ميران زاده، م. محوي, ا

فيض فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان, Vol.5, No.20, Year. 1380, Page:54-60,

92.اولويت بندي روستاهاي كشور از نظر نياز به تاسيسات فاضلابي با توجه به وضعيت فعلي دفع فاضلاب آنها

Authors: فهيمي نيا, م. ناصري, س. عظيمي, ع. مصداقي نيا, ع. محوي, ا

مجله آب و فاضلاب, Vol.40, Year. 1380, Page:75-82,

93.ارزيابي فرايند لجن فعال دو مرحله اي (AB) در تصفيه فاضلاب شهر اصفهان

Authors: اسلامي، ا. محوي, ا. ناصري، س. ندافي، ك

فصلنامه انسان و محيط زيست, Year. 1379, Page:1141-24,

94.بررسي كارايي بركه هاي تثبيت تلفيقي در تصفيه فاضلاب شهري

Authors: ميران زاده، م. محوي, ا. مصداقي نيا, ع. ناصري، س. واعظي، ف

فيض فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان, Vol.4, No.13, Year. 1379, Page:43-54,

95.بررسي كمي و كيفي فاضلاب كارخانجات پاكديس اروميه وارائه روش مناسب تصفيه

Authors: احمدي، ح. محوي, ا. اسدي، ب

مجله پزشكي اروميه, Vol.11, No.1, Year. 1379, Page:64-71,

96.تعيين كيفيت آب مصرفي نيروگاه حرارتي تبريز

Authors: اصل هاشمي، ا. مصداقي نيا, ع. غياث الدين، م. محوي, ا

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايلام, Vol.9, No.26-27, Year. 1379, Page:11-14,

97.بررسي سميت فاضلابهاي كروم دار با استفاده از دافنيا

Authors: ندافي، ك. تقي پور، ح. محوي, ا. شريعت، م

مجله انسان و محيط زيست, Vol.9, Year. 1379, Page:3-14,

98.بررسي الگوي مصرف آب در منطقه ورامين

Authors: محوي, ا. خرسندي، ح

مجله بهداشت ايران, Vol.28, No.1-4, Year. 1378, Page:19-26,

99.بررسي تاثير شرايط عملي در كارايي نشاسته جهت حذف كدورت آب

Authors: گودرزي, ن. ناصري, س. ملك افضلي, ح. مصباح, ا. محوي, ا. ايماندل, ك. گلستان, ب

فصلنامه انسان و محيط زيست, Vol.1, No.3-4, Year. 1378, Page:11-17,

100.ارائه روشي سيستماتيك در تحليل رژيم هيدروليكي راكتورهاي لجن فعال رشد چسبيده هوازي

Authors: نبي زاده, ر. مصداقي نيا, ع. ناصري, س. محوي, ا. شريعت, م

فصلنامه انسان و محيط زيست, Vol.1, No.3-4, Year. 1378, Page:18-36,

101.حذف بيولوژيكي فسفر از فاضلابهاي شهري با استفاده از راكتورهاي بيهوازي هوازي

Authors: نجف پور, ع. شريعت, م. مصداقي نيا, ع. ناصري, س. محوي, ا

فصلنامه انسان و محيط زيست, Vol.1, No.3-4, Year. 1378, Page:46-53,

102.بررسي ميزان آگاهي زنان خانه دار شهر اصفهان در مورد بازيافت مواد زائد جامد

Authors: عمراني، ق. محوي, ا. ميرهندي، ح

فصلنامه انسان و محيط زيست, No.5-6, Year. 1378, Page:31-38,

103.بررسي كارايي كمپوست با توده هاي هوادهي ثابت در تثبيت لجن فاضلاب تهران

Authors: فرزاد كيا, م. شريعت, م. مصداقي نيا, ع. ناصري, س. محوي, ا

مجله انسان و محيط زيست, Vol.1, No.2, Year. 1377, Page:11-19,

104.ارزيابي فرايند لجن فعال دو مرحله اي (AB) در تصفيه فاضلاب شهر اصفهان

Authors: مصداقي نيا, ع. محوي, ا. علي محمدي, ف

مجله آب و فاضلاب, Vol.27, Year. 1377, Page:11-17,

105.شبكه مستفل آّب آشاميدني ، راهكار پايدار تامين آّب شهري در مناطق كم آب

Authors: ني ريزي، س. ناصري، س. محوي, ا. همامي آ

مجله آب و محيط زيست, Vol.28, Year. 1377, Page:45-55,

106.بررسي ميزان فلورايد در منابع آب آشاميدني شهر بابل و ارتباط آن با شاخص DMFT در دانش آموزان دوره راهنمايي

Authors: محوي, ا. مهدي نيا چوبي، م

دانشور فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه شاهد, Vol.5, No.20, Year. 1377, Page:63-71,

107.تعيين كيفيت پساب نيروگاه حرارتي تبريز

Authors: اصل هاشمي، ا. مصداقي نيا, ع. محوي, ا

جله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايلام،, Vol.7, No.19-20-21, Year. 1377, Page:23-29,

108.بررسي كارايي سيستم لجن فعال بدون برگشت لجن

Authors: محوي, ا. مصداقي نيا, ع. مويدي زاده، پ

فيض فصلنامه علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان, Vol.2, No.4, Year. 1377, Page:20-29,

109.بررسي گزينه هاي مختلف تامين آب آشاميدني شهر پل دختر

Authors: پيرصاحب, م. مصداقي نيا, ع. ناصري، س. محوي, ا

مجله بهبود(مجله علمي دانشكده پرستاري، مامايي و پيراپزشكي كرمانشاه), Vol.2, No.1, Year. 1376, Page:23-35,

110.رودخانه كشكان و منابع آلاينده آن

Authors: پيرصاحب, م. مصداقي نيا, ع. ناصري، س. محوي, ا

مجله بهبود ( مجله علمي دانشكده پرستاري، مامايي و پيراپزشكي علوم پزشكي كرمانشاه), Vol.1, No.2, Year. 1375, Page:17-36,

111.بررسي كارايي صافي بي هوازي در تصفيه فاضلاب شهري و كشتارگاهها

Authors: مصداقي نيا, ع. محوي, ا

مجله بهداشت ايران, Vol.16, No.1-4, Year. 1366, Page:1-13,

112.مطالعه جذب كادميوم توسط بيوفيلم باكتريايي ثابت شده بر روي كلينوپتيلولايت از محيط آبي

Authors: ملكي،ا. محوي،ا. رضايي،ر. سيبني،ش

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان, Vol.16, Page:75-65 ,

113.بررسي ميزان آرسنيك ، كادميوم و سرب در خاك و آب زيرزميني و ارتباط آن با كود شيميايي در شهرستان قائم شهر [ مطالعه موردي در منطقه كشاورزي وحدت] سال زراعي 89-88

Authors: بوداغي،ه. يونسيان،م. محوي،ا. علي محمدي، م. دهقاني،م.ح. نظم آرا،ش

مجله علوم پزشكي مازندران, Vol.21, Page:21-29,

 

 

 

 

 

 

English

1.

Performance evaluation of cyanobacteria removal from water reservoirs by biological method

 

Authors: Shekoohiyan., S . Mahvi.,A.H., Alimohamadi., M., Mesdaghinia., A.R., Nabizadeh.,R. Dabbagh.,R

African journal of microbiology research, Vol.7, No.17, Year. 2013, Page:1729-1734,

2.

Evalution of Rn rate in medical dormitory of Kerman city

 

Authors: Montazer abadi,A., Ahmadian,M., Vahed,A.R., Yousefi,N., Fatehizade,A., Borhani,P., Rajabizade,A., Binesh,A.R., Shakerizade,A., Mahvi,A.H

Iran.J.Radial.Res, Vol.10, No.3-4, Year. 2012, Page:171, Number of Page:175

3.

Municipal solid waste characterization, Tehran- Iran

 

Authors: Heravi,H., Sabour,M., Mhvi,A.H

Pakistan journal of biological scinces , Vol.16, No.16, Year. 2013, Page:759-769,

4.

Bioelectricity generation using two chamber microbial fuel cell treating wastewater from food processing

 

Authors: Mansoorian,H., Mahvi,A.H.,Jonidi,A.,Ami,M., Razabizade,A.,Khanjani,N

Enzyme and microbial technology, Year. 2013, Page:1-6,

5.

Elimination of arsenic contamination from water using chemically modified wheat straw

 

Authors: Ebrahimi,R., Maleki,A., Shahmoradi,B., Daraei,H., Mahvi,A.H., Barati,A.H., Eslami,A

Desalination and water treatment, Vol.51, Year. 2013, Page:2306-2316,

6.

simultaneous application of electrochemical and coagulation process in surface water treatment

 

Authors: Rabbani,D., Bigdeli,M., Mahvi,A.H.,Akbari,H

Life scince, Vol.10, No.6s, Year. 2013, Page:192-198,

7.

source apportionment of volatile organic compounds in tehran, Iran

 

Authors: Sarkhosh, M., Mahvi,A.H.,Yunesian,M., Nabizade,R., Hemmati,S., Ghiami,A

Bull Environ Contam Toxicol, Vol.90, Year. 2013, Page:440-445,

8.

Application of pistacia atlantica seed extract as a natural coagulant for reactive red-120 removal from aqueous environments

 

Authors: Bazrafshan,E., Alizadeh,M., Mahvi,A.H

by PSP, Vol.22, No.3, Year. 2013, Page:727-731,

9.

Removal of heavy metal ions from aqueous solution by application of low cost materials

 

Authors: Gholami,F., Mahvi,A.H., Nejatzade,F

by PSP, Vol.22, No.3, Year. 2013, Page:655-658,

10.

Reactive red-120 removal by activated carbon obtained from cumin herb wastes

 

Authors: Bazrafshan,E., Ahmadabadi,M., Mahvi,A.H

by PSP, Vol.22, No.2a, Year. 2013, Page:584-590,

11.

Oxidative Degadation and detoxification of textile azo dye by horseradish peroxidase enzyme

 

Authors: Gholami,F., Faramarzi,M.A., Nejatzadeh,F., Mahvi,A.H

By PSP, Vol.22, No.3, Year. 2013, Page:739-744,

12.

Phenol removal from aqueous solutions using pistachio-Nut shell ash as a low cost adsorbent

 

Authors: Bazrafshan,E., Mostafapour,F., Mahvi,A.H

by PSP, Vol.21, No.10, Year. 2012, Page:2962-2968,

13.

Removal of Arsenic from Aqueous Environments using moringa peregrine seed extract as a natural coagulant

 

Authors: Bazrafshan,E, Faridi,H., Kordmostafapour,F., Mahvi,A.H

Asian Journal of chemistry, Vol.25, No.7, Year. 2013, Page:3557-3561,

14.

performance evaluation of a bipolar electysis / electrocoagulation (EL/EC) reactor reactor to enhance the sludge dewaterability

 

Authors: Hamed gharibi, Mohammad Hossein Sowlat, Amir Hossein Mahvi, Morteza Keshavarz, Mohammad safari, Saeede Lotfi, Mahnaz bahram Abadi, Azim Alijanzadeh

chemospher, Vol.90, Year. 2013, Page:1487-1494,

15.

Determinatiion of water sources contamination to diazinon and malathion and spatial pollution patterns in qazvin , iran

 

Authors: Hamid Karyab, Amir Hossein Mahvi, Shahrokh Nazmara, Akram Bahojb

Bull Environ Contam Toxicol, Vol.90, Year. 2013, Page:126-131,

16.

Determination of lead, cadmium and arsenic in infusion tea cultivated in north of iran

 

Authors: Shekoohian.,S., Ghoochani,M., Mohagheghian,A., Mahvi,A.H., Yunesian,M., Nazmara,Sh

Iranian journal of environmental health and engineering, Vol.9, Year. 2012, Page:1-6,

17.

Photocatalytic reduction of hexavalent chromium in aqueous solutions with zinc oxide nanoparticles and hydrogen peroxide

 

Authors: Anvar asadi, Mohammad hadi Dehghani, Noshin Rastkari, Simin Nasseri, Amir Hossein Mahvi

Environment protection engineering, Vol.38, No.4, Year. 2012,

18.

Performance evaluation of a bipolar electrolysis / electrocoagulation(EL/EC) reactor to enhance the sludge dewaterability

 

Authors: gharibi,H, sowlat,M., Mahvi,A>H., Keshavarz,M., Sfari,M., Lotfi,S., Abadi,M., Alijanzadeh,A

chemosphere,

19.

adsorption of 2,4 dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) onto multi walled carbon nanotubes

 

Authors: Bazrafshan,E.,mafapour,F., Faridi,H., Mahvi,A.H

WULFENIA, Vol.19, No.10, Year. 2012,

20.

phenol removal from aqueous solutions using pistachio-nut shell ash as a low cost adsorpbent

 

Authors: bazrafshan,E.,Mostafapour,F.,Mahvi,A.H

fresenius environmental bulletin, Vol.21, No.10, Year. 2012, Page:2962-2968,

21.

Fluoride concentration in potable groundwater in rural areas of khaf city,razavi khorasan province, northeastern iran

 

Authors: Amouei, AI.,Mahvi,A.H.,Mohammadi,MM.,Asgharnia,H.A.,Fallah,SH.,Khafajeh,AA

IJOEM, Vol.3, No.4, Year. 2012,

22.

Indoor contaminants from hardcopy devices characteristics of VOCs in photocopy centers

 

Authors: Sarkhosh,M. Mahvi,A.H., Zre,M.R., Fakhri,Y., Shamsolahi,H.R

Atmospheric Environment, Vol.63, Year. 2012,

23.

Efficiency of reactive black 5 dye removals and determination of isotherm models in aqueous solution by use of activated carbon made of walnut wood

 

Authors: Mahvi,A.H., Heibati,B., Yari,A., Vaezi,N

research journal of chemistry and environment, Vol.16, No.3, Year. 2012, Page:26-30,

24.

Determination of the decayed missing filled teeth index in iranian students: acase study of zahedan city

 

Authors: Bazrafshan,E., kamani,H., Mostafapoor,F., Mahvi,A.H

Health scope, Vol.1, No.2, Year. 2012, Page:84-88,

25.

Field efficacy of expanded polystyrene and shredded waste polystyrene beads for mosquito control in artificial pools and field trials, islamic republic of iran

 

Authors: Soltani, A., Vatandoost,H., Jabbari,H., Mesdaghinia,A.R., Mahvi,A.H., Younesian,M., Hanafi,A.A., Bozorgzadeh,S

eastern mediterranean health journal , Vol.18, No.10, Year. 2012,

26.

Application of combined chemical coagulation and electro-coagulation process for carwash wastewater treatment

 

Authors: Bazrafshan ,E., kord mostafapoor, F., soori,M., Mahvi,A.H

Fresenius environmental bulletin, Vol.21, No.9a, Year. 2012,

27.

Kinetic and degradation efficiency of trichloroethylene (TCE) via photochemical process from contaminated water

 

Authors: Dobaradaran, S., Nabizadeh,R., Mahvi,A.H., Noroozi,A., Yunesian,M., Rastkari,N., Nazmara,Sh., Zarei, S

African Journal of Biotechnology , Vol.11, No.8, Year. 2012, Page:2006-2012,,

28.

A Novel approach in water quality assessment based on fuzzy logic

 

Authors: Gharibi,H., Mahvi,A.H., Nabizadeh,R., Arabalibeik,H., Yunesian,M., Sowlat,M.H

Journal of Environmental Managent, Vol.112, Year. 2012, Page:87-95,

29.

investigating the efficiency of ultraviolet irradiation for inactivation of free living nematodes in water

 

Authors: Dehghani,M.H., Zarei,A., Mahvi,A.H., Jahed,Gh.R., Kia, E.B

iran.J.Health &environ,, Vol.4, No.4, Year. 2012, Page:419-425,

30.

investigating the efficiency of ultraviolet irradiation for inactivation of free living nematodes in water

 

Authors: Dehghani,M.H., Zarei,A., Mahvi,A.H., Jahed,Gh.R., Kia, E.B

iran.J.Health &environ, Vol.4, No.4, Year. 2012, Page:419-425,

31.

Outdoor investigation of air quality around bandar abbas- iran oil refinery

 

Authors: Zare,M., Toolabi,A., Zare M.R., Sarkhosh,M., Mahvi,A.H., Rahmani,A., Fatehizadeh,A

international journal of environmental health engineering, Vol.1, Year. ,2012, Page:46-50,

32.

physical and chemical quality assessment of potable groundwater in ruralarea of Khaf , Iran

 

Authors: Amouei,A., Mahvi,A.H., Mohammadi, A.K., Fallah,H., Asgharnia, H.A., Khafajeh,A.K

World Applied Scince Journal, Vol.2012, No.5, Year. 2012, Page:693-697,

33.

improvement of landfill leachate biodegradability with ultrasonic process

 

Authors: Mahvi,A.H., Roodbari,A.K., Nabizadeh,R., Nasseri,S., Dehghani,M.H., Alimohammadi,M

Plos one, Vol.7, No.7, Year. 2012, Page:1-7,

34.

Potential of granulated modified nanozeolites Y for MTBE removal from aqueous solutions: kinetic and isother studies

 

Authors: Ghadiri,S.K., Nabizadeh,R., Mahvi,A.H., Nasseri,s., Mesdaghinia,A.R., Talebi,S.S

Polish journal of chemical technology, Vol.14, No. 2, Year. 2012, Page:2-8,

35.

use of a sonocatalytic process to improve the biodegradability of landfill leachate

 

Authors: Roodbari, A., Nabizade,R., Mahvi,A.H., Nasseri,S., Dehghani,M.H., Alimohammadi, M

Brazilian journal of chemical engineering, Vol.29, No.2, Year. 2012, Page:221-230, ,

36.

slaughtehouse wastewater treatment by combined chemical coagulation and electrocoagulation and electrocoagulation process

 

Authors: Bazrafshan,E., Mostafapour,F., Farzadkia,M., ownagh,K., Mahvi,A.H

Plos one, Vol.7, No.6, Year. 2012, Page:1-8,

37.

Bioassay comparison of trichloroethylene (TCE) Toxicity on daphnia magna before and after ultrasound and photolysis processes

 

Authors: Dobaradaran ,S., Mahvi,A.H., Nabizadeh,R., Ramavandi, B., Nazmara,SH., Zareyi,S

Fresenius Environmental bulletin, Vol.21, No.6a, Year. 2012,

38.

Practical assessment of electrocoagulation process in removing nickel metal from aqueous solutions using iron-rod electrodes

 

Authors: Mansoorian,H.J., Rajabizadeh,A., Bazrafshan,E., Mahvi,A.H

Desalination and water treatment, Vol.44, , Year. 2012, Page:29-35, ,

39.

Investigating composition and production rate of healthcare waste and associated management practices in bandar abbas, iran

 

Authors: Koolivand, A., Mahvi, A.H., Alipoor,V., Azizi,K., Binavapour, M

waste management and research, Vol. 30, No. 6, Year. 2012, Page:601-606,

40.

Removal of reactive red 120 and direct red 81 dyes from aqueous solutions by pumice

 

Authors: Mahvi,A.H., Heibati,B

Research Journal of Chemistry and Environment, Vol.16, No.1, Year. 2012, Page: 62-68,

41.

Comparison of carbon nonotubes and activated alumina efficiencies in fluoride removal from drinking water

 

Authors: Haghighate ,GH., Dehghani, M.H., Nasseri,S., Mahvi,A.H., Rastkari,N

Indian Journal of science and technology, Vol.5, No.S3, Year. 2012, Page:2432-2435,

42.

Removal of phosphate from aqueous solutions by iron nano particle resin lewatit (FO36)

 

Authors: Rafati,L., Nabizade,R., Mahvi,A.H., Dehghani,M.H

Korean J.Chem.Eng, Vol.29, No.4, Year. 2012, Page:473-477,

43.

Determination of fluoride concentration in powdered milk in iran 2010

 

Authors: Mahvi.A.H., Ghanbarian,M., Ghanbarian,M., Khosravi,A., Ghanbarian,M

British Jornal of Nutrition, Vol.107, No.7, Year. 2012, Page:1077-1079,

44.

Phenol removal by electrocoagulation process from aqueous solutions

 

Authors: Bazrafshan,E., Biglari,H., Mahvi.A.H

Fresenius environmental bulletin, Vol.21, No.2, Year. 2012,

45.

Application of UV/H2O2 process for enhancement of industrial wastewater biodegradability

 

Authors: Mahvi,A.H., Akbari,H., Hozhabri,Kh., Mostafapour,F., Khamarnia, M., Khorshid,A

fresenius environmental bulletin, Vol.21, No.4a, Year. 2012, Page:1015-1021,

46.

Development of a dairy cattle drinking water guality index (DCWQI) based on fuzzy inference system

 

Authors: Gharibi,H., Sowlat,M.H., Mahvi,A.H., Mahmoodzade,H., Arab alibeik,H., Keshavarz, M., Karimzade,N., Hassani,Gh

Ecological Indicators, Vol.20, Year. 2012, Page:228-237,

47.

Fluride Adsorption by pumice from Aqueous solution

 

Authors: Mahvi,A.H., Heibati,B., Mesdaghinia,A.R., Yari, A.R

E-Journal of Chemistry, Vol.9, No.4, Year. 2012, Page:1843-1853,

48.

Degradation of organophosphorus pesticides in water during UV/H2O2 treatment : role of sulphate and bicarbonate ions

 

Authors: Fadaei,AM., Dehghani,M.H., Mahvi, A.H., Nasseri, S., Rastkari,N., Shayeghi,M

E-Journal of Chemistry, Vol.9, No.4, Year. 2012, Page:2015-2022,

49.

Humic Acid Removal from aqueous environments by electoagulation process using iron electrodes

 

Authors: Bazrafshan, E., Biglari,H., Mahvi,A.H

E-Journal of chemistry, Vol.9, No.4, Year. 2012, Page:2453-2461,

50.

Application of electrocoagulation process using iron and aluminum electrodes for fluoride removal from aqueous environment

 

Authors: Bazrafshan, E., Ownagh, K., Mahvi,A.H

E-Journal of chemistry, Vol.9, No.4, Year. 2012, Page:2297-2308,

51.

Improvement of landfill leachate biodegradability with ultrasonic process

 

Authors: Mahvi, A.H., Roodbari, A.K., Nabizadeh, R., Naseri,S., Dehghani, M.H., Alimohammadi, M

E-Journal of chemistry, Vol.9, No.2, Year. 2012, Page:766-771,

52.

Kinetics and equilibrium studies on adsorption of acid red 18 ( Azo-Dye) using Multiwall carbon nanotubes (MWCNTs) from aqueous solution

 

Authors: Shirmardi.M., Mesdaghinia, A.R., Mahvi, A.H., Nasseri,S., Nabizadeh, R

E-Journal of chemistry, Vol.9, No.4, Year. 2012, Page:2371-2383,

53.

Organophosphorous pesticides in surface water of iran.

 

Authors: Fadaei A , Dehghani MH , Nasseri S , Mahvi AH , Rastkari N , Shayeghi M ,

Bulletin of environmental contamination and toxicology, Vol.88, No. 1432-0800 (Electronic), Year. 2012, Page:867-869,

54.

Modeling of Nonylphenol Degradation by photo- nanocatalytic Process via Multivariate Approach

 

Authors: Babaei,A.A.,Mesdaghiniai,A.R., Jaafarzadeh Haghighi, N., Nabizadeh,R., Mahvi,A.H

Journal of Hazardous Materials, Vol.185, No.2-3, Year. 2011, Page:1273-1279,

55.

Aqueous Cadmium removal by adsorption on barley hull and barley hull ash

 

Authors: Maleki,A., Mahvi,A.H., ZaZouli,M., Izanloo,H., Barati,A.H

Asian Journal of Chemistry, Vol.23, No.3, Year. 2011, Page:1373-1376,

56.

Appilication of MBR Technology in Municipal Wastewater Treatment

 

Authors: Naghizadeh,A., Mahvi,A.H., Mesdaghinia,A.R., Alimohammadi ,M

Arab J Sci Eng, Vol.36, Year. 2011, Page:3-10,

57.

Determination of detergent in tehran ground and surface water

 

Authors: Ghoochani,M., Shokuhyian,S., Mahvi.A.H., Heybati,B., Noruzi,M

American Eurasian J Agric &Environ Sci, Vol.10, Year. 2011, Page:464-469,

58.

Effect of Fenton process (H2O2/Fe+2) on removal of linear alkybenzene sulfonate using central composite

 

Authors: Mousavi, S.A.R., Mahvi,A.H., Nasseri,S, Ghafari,Sh

Iran. J.Environ.Health.Sci. Eng, Vol.8, Year. 2011, Page:129-138,

59.

Evaluaton of Physical and Chemical Quality of Drinking water in Mianeh,Iran

 

Authors: Noroozi,M., Heibati,B., Mahvi,A.H., Zarei,A., Derakhshan,S.H

American-Eurasian J . Agric $Environ.Sci, Vol.10, Year. 2011, Page:490-493,

60.

Nitrate removal from aqueous solutions by nanofiltration

 

Authors: Mahvi,A.H., Malakootian,M., Fatehizadeh,A., Ehrampoush,M.H

Desalination and water treatment, Vol.29, Year. 2011, Page:326-330,

61.

Mcrobiological Quallity of Drinking Water in Shadegan Township,Iran

 

Authors: Dehghani,M.H., Jahed,Gh., Mohammadi.,H., Nasseri,S., Mahvi.,A.H., Younesian,M., Mazlomi,S

World Applied Sciences Journal , Vol.1, Year. 2011, Page:114-118,

62.

Application of immobilized horseradish peroxidase for removal and detoxification of azo dye from aqueous solution

 

Authors: Gholami,F.,Mahvi,A.H.,Nasseri,S.,Faramarzi,M.,Nabizade,R.,Alimohammadi,M

Research Journal of Chemistry and Environment, Vol.15, Year. 2011, Page:217-222,

63.

Hydroxyl Radical- Based Processes for Decolourization of Direct Blue71:A Comparative study

 

Authors: Maleki,A., Mahvi,A.H., Shahmoradi,B

” Asian Journal of Chemistry , Vol.23, Year. 2011, Page:4411-4415,

64.

Fluoride in skin and muscle of two commercial species of fish harvested off the bushehr shores of the persian gulf

 

Authors: Dobaradaran,S., Ranjbar vakil abadi,D., Mahvi,A.H., Allahbakhsh,J

Fluoride, Vol.44, Year. 2011, Page:143-146,

65.

Exposure assessment to dust and free silica for workers of sangan iron ore mine in Khaf.iran

 

Authors: Naghizadeh,A., Mahvi,A.H.,Jabbari,H., Derakhshani,E., Amini,H

Bull environ contam Toxicol, Vol.87, Year. 2011, Page:531-538,

66.

Removal of zinc and copper from Aqueous solutions by electrocoagulation technology using iron electrodes

 

Authors: Bazrafshan,E., Mahvi,A.H., Zazouli,A

Asian journal of chemistry, Vol.23, No.12, Year. 2011, Page:5506-5510,

67.

Photocatalytic degradation of linear alkyl benzen solfunate from aqueous solution by TIO2 nanoparticles

 

Authors: Ghanbarian ,M., Nabizadeh,R., Mahvi,A.H., Nasseri,S., Naddafi,K

Iran.J.Environ.Health.Sci.Eng, Vol.8, No.4, Year. 2011, Page:309-317,

68.

Comparison of polyaluminum silicate chloride and electrocoagulation process, in natural organic matter removal from surface water in ghochan,iran

 

Authors: Mahvi,A.H., Malakootian, M., Heidari,M.R

Jounal of water chemistry and technology, Vol.33, No.6, Year. 2011,

69.

Enzymatic treatment and detoxification of acid orange 7 from textile wastewater.

 

Authors: Gholami-Borujeni F , Mahvi AH , Nasseri S , Faramarzi MA , Nabizadeh R , Alimohammadi M ,

Applied biochemistry and biotechnology, Vol.165, No. 1559-0291 (Electronic), Year. 2011, Page:1274-1284,

70.

Emissions of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/PCDFs) in Iran.

 

Authors: Momeniha F , Nabizadeh R , Hassanvand MS , Mahvi AH , Naddafi K , Mesdaghinia A , Nasseri S ,

Bulletin of environmental contamination and toxicology, Vol.87, No. 1432-0800 (Electronic), Year. 2011, Page:708-712,

71.

Application of Freezing to the desalination of saline water

 

Authors: Mahdavi, M., Mahvi,A.H, Nasseri,S., Younesian,M

Arab J Sci Eng, Vol.36, Year. 2011, Page:1171-1177,

72.

Degradation of 2,4 Dinitrophenol by Photo Fenton Process

 

Authors: AHmadimoghadam, M., Mesdaghinia,A., Nadafi,K., Nasseri,S., Mahvi,A.H., Vaezi,F., Nabizadeh,R

Asian Journal of Chemistry, Vol.22, No.2, Year. 2010, Page:1009-1016,

73.

Removal of chroumium (VI) from aqueous solutions using lewatit FO 36 nano ion - exchange resin

 

Authors: Rafati,L., Mahvi.A.H., Asgari,A.R., Hosseini,S.S

Int.J.Environ.Sci.Tech, Vol.7, No.1, Year. 2010, Page:147-156,

74.

Efficiency of granular ferric hydroxide (GFH) for removal of Fluoride from water

 

Authors: Shams,M., Nabizade,R., Dehghani,M., Younesian,N., Mahvi,A.H

Fluoride, Vol.43, No.1, Year. 2010, Page:35-40,

75.

Application of Electrocoagulation process in removal of zinc and copper from Aqueous Solution by Aluminum electrodes

 

Authors: Nouri,J., Mahvi,A.H., Bazrafshan,E

Int..J.Environ.Res, Vol.4, No.2, Year. 2010, Page:201-208,

76.

Upflow sludge blanket filtration (USBF) an Innovative technology in activated sludge process

 

Authors: Mesdaghinia,A.R, Mahvi,A.H, Saeedi.R, Pishrafti,H

Iranian J Public Health, Vol.39, No.2, Year. 2010, Page:7-12,

77.

Photocatalytic Decomposition of Nonylphenol in Aqueous solutions by zno nanoparticles

 

Authors: Babaei,A., Mahvi,A.H, Mesdaghinia,A.R, Nabizadeh,R, Jaafarzadeh Haghighi,N., Vaezi,f

Asian Journal of chemistry , Vol.22, No.9, Year. 2010, Page:7243-7256 ,

78.

METHYL TERT BUTYL ETHER ADSORPTION ON SURFACTANT MODIFIED NATURAL ZEOLITES

 

Authors: Ghadiri,K., Nabizade,R., Mahvi,A.H., Nasseri,S., Kazemian,H., Mesdaghinia,A.R., Nazmara,Sh

Iran. J. Environ. Health. Sci. Eng, Vol.7, No.3, Year. 2010, Page:235-246 ,

79.

Evalution of Barley Straw and its Ash in Removal of phenol from Aqueous System

 

Authors: Maleki,A., Mahvi,A.H., Ebrahimi,R., Khan,J

World Applied Sciences journal, Vol.8, No.3, Year. 2010, Page:369-373,

80.

Study of photochemical processes efficiency for degradation of dyes in aqueous solution

 

Authors: Maleki,A., Mahvi,A.H., Ebrahimi,R., Zandsalimi,Y

Korean. J .Chem. Eng, Year. 2010, Page:1-6,

81.

Influence of bioaugmentation in biodegradation of PAHs Contaminated soil in bio slurry phase reactor

 

Authors: Nasseri,S., Rezaei Kalantary,R., Nourieh,N., Naddafi,K., Mahvi,A.H., Baradaran,N

Iran .J.Environ.Health. Sci.Eng, Vol.7, No.3, Year. 2010, Page:199-208,

82.

Drinking water fluoride and child dental caries in noorabademamasani, iran

 

Authors: Rahmany,A., Rahmani,K., Mahvi,A.H., Usefie,M

Fluoride, Vol.43, No.3, Year. 2010, Page:188-194,

83.

Photosonochemical degradation of phenol in water

 

Authors: Mahvi,A.H, Maleki,A

Desalination and water treatment, Vol.20, Year. 2010, Page:197-202,

84.

Adsorption of fluoride from water by Al and Fe pretreated natural Iranian zeolites

 

Authors: Rahmani,A., Nouri,J., Ghadiri,K., Mahvi,A.H., Zare,M.R

Int.J.Environ.res, Vol.4, No.4, Year. 2010, Page:607-614,

85.

Child Dental caries in relation to fluoride and some inorganic constituents in drinking water in arsanjan ,iran

 

Authors: Rahmani,A., Rahmani,K., Dobaradaran,S., Mahvi,A.H., Mohamadjani,R., Rahmani,H

Fluoride, Vol.43, No.3, Year. 2010, Page:180-187,

86.

Survey on degradation rates of trichloroethylene in aqueous solutions by ultrasound

 

Authors: Dobaradaran,S.,Nabizadeh,R,Mahvi,A.H.,Mesdaghinia,A.R.,Naddafi,K.,Yunesian,M.,Rastkari,N, nazmara,Sh

Iran.J.Environ.Health.Sci, Vol.7, No.4, Year. 2010, Page:307-312,

87.

Phosphorous removal from wastewater effluent using electro coagulation by aluminum and iron plates

 

Authors: Gharibi,H., Mahvi,A.H., Chehrazi,M., Sheikhi,R., Hosseini.S.S

Anal. Bioanal. Electrochem, Vol.2, No.3, Year. 2010, Page:165- 177,

88.

Appilication of Acoustical Processor Reactors for Degradation of Diazinon from Surface water

 

Authors: Shayeghi,M., Dehghani,M.H., Mahvi,A.H., Azam,K

Iranian J Arthropod-Borne Dis, Vol.4, No.2, Year. 2010, Page:11-18,

89.

Nitrate Removal from Drinking Water by Point of use ion exchange

 

Authors: Shahbazi,P., Vaezi,F., Mahvi, A.H., Naddaffi,K., Rahmani,A.R

Journal of Research in Health Science, Vol.2, No.2, Year. 2010, Page:91-97,

90.

Biosorption of Cadmium from aqueous solution by ULMUS leaves and their ash

 

Authors: Mahvi,A.H., Nabizade,R., Gholami, F., Nuri,J., Kaeiri.A

European journal of technology and advanced envgineering research , No.1, Year. 2010, Page:4-11,

91.

Hazardous Organic Compounds in Groundwater Near Tehran Automobile Industry

 

Authors: Dobaradaran,S., Mahvi,A.H., Nabizadeh,R., Mesdaghinia, A.R., Naddafi.K., Yunesian,M., Rastkari,N.,Nazmara,Sh

Bull Environ Contam Toxicol , Vol.85, Year. 2010, Page:530-533,

92.

Evaluating the performance of iron nanoparticle resin in removing arsenate from water

 

Authors: Rahmani,M., Nabizadeh,R., Dehghani,M.H., Nadafi,K., Mahvi,A.H

Environmental Science and Health , Vol.45, Year. 2010, Page:946-950,

93.

Combination of Coagulation - Flocculation and Ozonation Processes for Treatment of Partially Stabilized Landfill Leachate of Tehran

 

Authors: Jamali,H.A., Mahvi, A.H., Nabizadeh,R., Vaezi, F., Omrani,Gh.A

World Applied Sciences, Vol.5, Year. 2009, Page:9-15,

94.

Pretreatment of Partially Stabilized Landfill Leachate by Coagulation - Flocculation Process

 

Authors: Jamali,H.A., Mahvi, A.H., Nabizadeh,R., Vaezi, F., Omrani,Gh.A

World Applied Sciences Journal, Vol.6, Year. 2009, Page:652-657,

95.

Bioremoval of Lead by use of waste Activated sludge

 

Authors: Rahmani,K., Mahvi,A.H., Vaezi,F., Mesdaghinia,A.R., Nabizade,R., Nazmara,Sh

Int. j. Environ.Res, Vol.3, Year. 2009, Page:471-476,

96.

Waste management in primary healthcare centres of iran

 

Authors: Mesdaghinia,A.R., Naddafi, K., Mahvi, A.H., Saeedi,R

Waste management and research, Vol.27, Year. 2009, Page:354-361,

97.

Particulate airborne fluoride from an aluminium production plant in Arak, Iran

 

Authors: Dobaradaran, S., Fazelinia,F., Mahvi,A.H., Hosseini,S

Fluoride, Vol.42, Year. 2009, Page:208-212,

98.

Evaluating the effectiveness of a hybrid sorbent resin in removing fluoride from water

 

Authors: Rahmani Boldaji,M., Mahvi,A.H., Dobaradaran,S., Hosseini,S.S

Int.J.Environ.sci.Tech, Vol.6, Year. 2009, Page:629-632,

99.

Modeling Of 2,4 Dinitrophenol Degradation by Moddified-Fenton Process Via Multivariate Appoach

 

Authors: Ahmadi,M., Mesdaghinia,A.R., Naddafi,K., Nabizadeh,R., Nasseri,S., Mahvi,A.H., Vaezi,F

Res.J.Chem.Environ, Vol.13, Year. 2009, Page:19-23,

100.

Reduction of Humic Substances in water by application of ultrasound waves and ultraviolet irradiation

 

Authors: Mahvi,A.H., Maleki, A., Rezaee,R., Safari,S

Iran.J.Environ.Health.Sci.Eng, Vol.6, No.4, Year. 2009, Page:233-240,

101.

Efficiency of domestic reverse osmosis (RO) in removal of trihalomethanes (THMs) from drinking water

 

Authors: Mazloomi,S., Nabizadeh,R., Nasseri,S., Naddafi,K., Nazmara,S., Mahvi,A.H.

Iran.J.Environ.Health.Sci.Eng, Vol.6, No.4, Year. 2009, Page:301-306,

102.

Survey of Corrosion and Scaling Potential Produced water from ilam water treatment Plant

 

Authors: Fazlzade,M., Mahvi,A.H., Norouzi,M., Mazloomi,S., Amarluie,A., Tardast,A., Karamitabar,Y

World Applied Science, Vol.7, No.Special Issue, Year. 2009, Page:1-6,

103.

Improving Efficiency of Disinfection of water for Non-contact uv system

 

Authors: Mesdaghinia,A.R., Vaezi, F., Dehghanifard,E., Mahvi,A.H., Nadaffi,K., Alimohamadi,M

Iranian J Publ Health, Vol.38, No.4, Year. 2009, Page:1-9,

104.

“ Performance Evaluation of Electrocoagulation Process for Removal of sulphate from Aqueous environments using plate aluminum electrodes

 

Authors: Mahvi.A.H, Mansoorian,H.J., Rajabizadeh,A

World Applied sciences, Vol.7, No.12, Year. 2009, Page:1526-1533,

105.

Survey Wastewater treatment condition and effluent quality of kerman province Hospital

 

Authors: Mahvi,A.H., Rajabizadeh.A., Fatetehizadeh,A., Yousefi,N., Hosseini,H., Ahmadian,M

World Applied sciences, Vol.7, No.12, Year. 2009, Page:1521-1525,

106.

Mineralization and discoloration of textile wastewater by Tio2 nanoparticles

 

Authors: Mahvi, A.H., Ghanbarian, M., Nasseri,S., Khairi, A

Desalination , Vol.239, Year. 2009, Page:PP309-316,

107.

Correlation of Fluoride with some inorganic constituents in groundwater of Dashtestan , Iran

 

Authors: Dobaradaran,S., Mahvi, A.H., Dehdashti,S., Dobaradaran, S., Shoara,R

Fluoride, Vol.42, No.1, Year. 2009, Page:5-8,

108.

Removal of Cadmium from Aqueous Solutions by Hazel Nut Shell

 

Authors: Jamali,H.A., Mahvi, A.H., Nazmara,SH

World Applied Sciences, Vol.5, Year. 2009, Page:16-20,

109.

Sequencing batch reactor :Apromising technology in wastewater treatment

 

Authors: Mahvi,A.H

Iranian journal , Vol.5, No.2, Year. 2008, Page:79-90,

110.

Retention Of Humic Acid From Water By Nanofiltration Membrane And Influence Of solution Chemistry on Membrane Performance

 

Authors: Zazouli,M.A.,Nasseri,s.,Mahvi,A.H.,Gholami,M.,Mesdaghinia,A.R., Younesian,M

Iranian journal, Vol.5, No.1, Year. 2008, Page:11-18,

111.

Appilication of agricultural fibers in pollution removal from aqueous solution

 

Authors: Mahvi,A.H

Int.J.Environ.sci, Vol.5, No.2, Year. 2008, Page:275-285,

112.

Fluoride content of bottled drinking water available in iran

 

Authors: Dobaradaran,S.,Mahvi,A.H., Dehdashti,S

Fluoride, Vol.40, No.1, Year. 2008, Page:16-17,

113.

Performance evaluation of electrocoagulation process for removal of chroium (VI) from synthetic chromium solutions using iron and aluminum electrodes

 

Authors: Bazrafshan,E., Mahvi,A.H., Naseri.,S., Mesdaghinia,A.R

Turkish.J.Eng.Env.Sci, Vol.32, No.2, Year. 2008, Page:1-8,

114.

Purification and removal of ascarise and fasciola hepatica eggs from drinking water using roughing filters

 

Authors: Nouri,J., Mahvi,A.H., saeedi,R., Dindarloo,K., Rafiee,M., Dobaradaran,S

Korean.J.Chem.Eng, Vol.25, No.3, Year. 2008, Page:501-504,

115.

studies on rejection and of polyamide reverse osmosis membrane in the treatment of water solutions containing humic acid

 

Authors: Zazouli,M.A., Nasseri,S., Mahvi,A.H., Gholami,M., Mesdaghinia,A.R., Younesian,M

world applied sciences journal, Vol.3, No.3, Year. 2008, Page:434-440,

116.

Removal of hexavalent chromium from drinking water by granular ferric hydroxide

 

Authors: Asgari,A.R.,Vaezi,F.,Nasseri,S.,Dordelmann,O.,Mahvi,A.H.,Dehghanifard,E

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering, Vol.5, No.4, Year. 2008, Page:277-282,

117.

Evaluation of hollow fiber membrane bioreactor efficiency for municipal wastewater treatment

 

Authors: Naghizadeh,A., Mahvi,A.H, Vaezi, F.,Naddafi, K

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering, Vol.5, No.4, Year. 2008, Page:257-268,

118.

Drinking water Fluoride and Child Dental Caries in Dashtestan , Iran

 

Authors: Dobaradaran,S., Mahvi,A.H., Dehdashti, S., Ranjbar Vakil Abadi, D

Fluoride, Vol.41, No.3, Year. 2008, Page:183-189,

119.

Survey of Dissolved Air Flotation System Efficiency for Reduce of Pollution of Vegetable oil Industry Wastewater

 

Authors: Kermani, H., Alidadi, H., Parvaresh,A.R., Movahedian, H., Mahvi, A.H

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.11, No.19, Year. 2008, Page:2364-2366,

120.

Cadmium Biosorption from wastewater by ulmus leaves and their ash

 

Authors: Mahvi,A.H., Golami,F., Nazmara,S

European Journal of scientific Research, Vol.23, No.2, Year. 2008, Page:197-203,

121.

Evaluation of single stage USBF in removal of nitrogen and phosphorus from wastewater

 

Authors: Mahvi,A.H., Nabizadh.,R., Pishrafti,M.H., Zarei,Th

European Journal of scientific Research, Vol.23, No.2, Year. 2008, Page:204-211,

122.

Effect of fertilizer aplication on soil heavy metal concentration” Environmental Monitoring and Assessment

 

Authors: Atafar,Z, Mesdaghinia, A.R., Nouri,J., Homaee,M., Yunesian, M., Ahmadimoghaddam,M., Mahvi, A.H

Environmental Monitoring and Assessment, Year. 2008,

123.

Concentrations of nitrate and nitrite in groundwater resources of hamadan province, iran

 

Authors: Jahed Khaniki, Gh.R., Dehghani, M. H., Mahvi,A.H., Rafati,L., Tavanafar, F

Research journal of Chemistry and Environment, Vol.12, No.4, Year. 2008, Page:56-58,

124.

Appilication of SCR Technology for Degradation of Reactive Yellow Dye in Aqueous Solution

 

Authors: Dehghani, M.H., Mesdaghinia,A.R., Nasseri,S., Mahvi, A.H., Azam,K

Water qual. Res.J.Can, Vol.43, No.2, Year. 2008, Page:183-187,

125.

Bioremediation of oil based drilling cuttings in slurry bioreactor

 

Authors: Alavi,N., Mesdaghinia,A.R. Naddafi,K., Jafarzadeh,N., Nabizadeh,R., Mohebal,G., Mahvi,A.H

World Applied Sciences Journal, Vol.3, No.3, Year. 2008, Page:365-368,

126.

Efficiency Removal of Phenol, Lead and Cadmium by Means of UV/TIO2/H2O2 Processes

 

Authors: Samarghandi, M.R., Nouri, J., Mesdaghinia, A.R., Mahvi, A.H., Naseri, S., Vaezi, F

International Journal of Environmental Science and Technology, Vol.4, No.1, Year. 2007, Page:19-25,

127.

Ultrasonic Technology Effectiveness in Fecal Coliforms Disinfection of Water

 

Authors: Mahvi, A.H., Dehghani, M.H., Yunessian, M

Hamdard Medicus, Vol.50, No.20, Year. 2007, Page:156-161,

128.

Enviromental impacts assessment of industrial estate providing with managerial process

 

Authors: Nouri, J., Mahvi, A.H., Younesian,M., Nabizadeh,R., Hashemi, I

Iran.J.Environ.Healht.Sci.Eng , Vol.4, No.2, Year. 2007, Page:121-126,

129.

Study of Natural Organic Matter Fractions in Water Sources of Tehran

 

Authors: Zazouli, M.A., Nasseri, S., Mahvi, A.H., Mesdaghinia, A.R., Gholami, M

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.10, No.10, Year. 2007, Page:1718-1722,

130.

Photo-Oxidation of Phenol in Aqueous Solution: Toxicity of Intermediates

 

Authors: Mahvi, A.H., Maleki, A., Alimohamadi, M., Ghasri, A

The Korean Journal of Chemical Engineering, Vol.24, No.1, Year. 2007, Page:79-82,

131.

Application of Platanus orientalis Leaves in Removal of Cadmium from Aqueous Solution

 

Authors: Mahvi, A.H., Nouri, J., Omrani, G.A., Gholami, F

World Applied Sciences Journal, Vol.2, No.1, Year. 2007, Page:40-44,

132.

Removal of Cadmium from Industrial Effluents by Electrocoagulation Process Using Aluminum Electrodes

 

Authors: Mahvi, A.H., Bazrafshan, E

World Applied Sciences Journal, Vol.2, No.1, Year. 2007, Page:34-39,

133.

Determination of Trace Metal Contaminants in Edible Salts in Tehran (Iran) by Atomic Absorption Spectrophotometry

 

Authors: Jahed, Gh.R., Dehghani, M.H., Mahvi, A.H., Nazmaara, Sh

Journal of Biological Sciences, Vol.7, No.5, Year. 2007, Page:811-814,

134.

Feasibility of Solar Energy in Disinfection of Drinking Water in Iran

 

Authors: Mahvi, A.H

American-Eurasian Journal Agricultural and Environmental Sciences, Vol.2, No.4, Year. 2007, Page:407-410,

135.

Risk Assessment for Microbial Pollution in Drinking Water in Small Community and Relation to Diarrhea Disease

 

Authors: Mahvi, A.H., Karyab, H

American-Eurasian Journal Agricultural and Environmental Sciences, Vol.2, No.4, Year. 2007, Page:404-406,

136.

Investigation and Evaluation of Ultrasound Reactor for Reduction of Fungi from Sewage

 

Authors: Dehghani, M.H., Mahvi, A.H., Jahed, Gh.R., Sheikhi, R

Journal of Zhejiang University SCIENCE B, Vol.8, No.7, Year. 2007, Page:493-497,

137.

Degradation and Toxicity Reduction of Phenol by Ultrasound Waves

 

Authors: Maleki, A., Mahvi, A.H., Mesdaghinia, A.R., Naddafi, K

Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, Vol.21, No.1, Year. 2007, Page:33-38,

138.

Upgrading of Wastewater Treatment Plant Using an Aerated Submerged Fixed Film Reactor (ASFFR)

 

Authors: Mahvi, A.H., Saeedi, R

European Journal of Scientific Research, Vol.16, No.3, Year. 2007, Page:429-433,

139.

The Treatment of Wastewater Containing Crude Oil with Aerated Submerged Fixed-Film Reactor

 

Authors: Izanloo, H., Mesdaghinia, A.R., Nabizadeh, R., Naddafi, K., Mahvi, A.H., Nazmaara, Sh

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.10, No.17, Year. 2007, Page:2905-2909,

140.

Determination of Hydrophobic and Hydrophilic Fractions of Natural Organic Matter in Raw Water of Jalalieh and Tehranpars Water Treatment Plants (Tehran)

 

Authors: Zazouli, M.A., Nasseri, S., Mahvi, A.H., Mesdaghinia, A.R., Younecian, M., Gholami, M

Journal of Applied sciences, Vol.7, No.8, Year. 2007, Page:2651-2655,

141.

Performance Evaluation of Electrocoagulation Process for Diazinon Removal from Aqueous Environments by Using Iron Electrodes

 

Authors: Bazrafshan, E., Mahvi, A.H., Nasseri, S., Shaieghi, M

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.4, No.2, Year. 2007, Page:127-132,

142.

Adsorption of Chromium from Wastewater by Platanus Orientalis Leaves

 

Authors: Mahvi, A.H., Nabizadeh, R., Gholami, F., Khairi, A

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.4, No.3, Year. 2007, Page:191-196,

143.

Investigating the Potential of Using Acoustic Frequency on the Degradation of Linear Alkylbenzen Sulfonates from Aqueous Solution

 

Authors: Dehghani, M.H., Mahvi, A.H., Najafpour, A.A., Azam, K

Journal of Zhejiang University SCIENCE A, Vol.8, No.9, Year. 2007, Page:1462-1468,

144.

Biosorption of Lead(II) and Cadmium(II) by Protonated Sargassum Glaucescens Biomass in a Continuous Packed Bed Column

 

Authors: Naddafi, K., Nabizadeh, R., Saeedi, R., Mahvi, A.H., Vaezi, F., Yaghmaeian, K., Ghasri, A., Nazmara, Sh

Journal of Hazardous Materials, Vol.147, Year. 2007, Page:785-791,

145.

Advanced wastewater treatment using two -stage sand filtration

 

Authors: Tabatabaei,z, Mahvi,A.H., Saeidi,M.R

European Journal of scientific Research, Vol.17, No.1, Year. 2007, Page:48-54,

146.

Upgrading an existing wastewater tretment plant based on an upflow anaerobic packed-bed reactor

 

Authors: Mahvi,A.H., Mesdaghinia,A.R.,Saeedi,R

iran.J.Env.sci.Eng, Vol.4, No.4, Year. 2007, Page:229-234,

147.

Determination of aluminum and zinc in iranian consumed tea

 

Authors: ahmadi moghaddam,M., mahvi,A.H., Asgari.,A.R., Yonesian,M.,Jahed, G.H., Nazmara.,S.H

Environ monit Assess, Year. 2007,

148.

Regional distribution pattern of groundwater heavy metals resulting from agricultural activities

 

Authors: Nourh,J., Mahvi,A.H., Jahed,G.R., Babaei,A.A

Environmntal geology, Year. 2007, Page:10.1007/s00254-007-1081-3,

149.

Assessment of the detergent wastewater quality

 

Authors: Mahvi,A.H., Mosavi,A.R., Mesdaghinia,A.R., Nasseri,S

Hamdard medicus, Vol.50, No.4, Year. 2007, Page:9-13,

150.

Determination of the Ultrasonic Effectiveness in Advanced Wastewater Treatment

 

Authors: Naseri, S., Vaezi, F., Mahvi, A.H., Nabizadeh, R., Haddadi, S

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.3, No.2, Year. 2006, Page:109-116,

151.

Removal of Chromium (VI) from Aqueous Solution by Ulmus Leaves

 

Authors: Gholami, F., Mahvi, A.H., Omrani, Gh.A., Nazmara, Sh., Ghasri, A

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.3, No.2, Year. 2006, Page:97-102,

152.

Effect of Organic Loading on the Performance of Aerated Submerged Fixed-Film Reactor (ASFFR) for Crude Oil-Containing Wastewater Treatment

 

Authors: Izanloo, H., Mesdaghinia, A.R., Nabizadeh, R., Naseri, S., Naddafi, K., Mahvi, A.H., Nazmara, Sh

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.3, No.2, Year. 2006, Page: 85-95,

153.

Performance Evaluation of Full Scale UASB Reactor in Treating Stillage Wastewater

 

Authors: Mirsepasi, A., Honari, H.R., Mesdaghinia, A.R., Mahvi, A.H., Vahid, H., Karyab, H

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.3, No.2, Year. 2006, Page:79-84,

154.

Removal of cadmium from industrial effluents by electrocoagulation process using iron electrodes

 

Authors: Bazrafshan, E., Mahvi, A.H., Nasseri, S., Mesdaghinia, A. R., Vaezi, F

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.3, No.4, Year. 2006, Page:261-266,

155.

Survey of Fluoride Concentration in Drinking Water Sources and Prevalence of DMFT in the 12 Years Old Student in Behshahr City

 

Authors: Mahvi, A.H., Zazoli, M.A., Younecian, M., Nicpour, B., Babapour, A

Journal of Medical Sciences, Vol.6, No.4, Year. 2006, Page:658-661,

156.

Regional Pattern Distribution of Groundwater Fluoride in the Shush Aquifer of Khuzestan County, Iran

 

Authors: Nouri, j., Mahvi, A.H., Babaei, A.A., Ahmadpour, E

Fluoride, Vol.39, No.4, Year. 2006, Page:. 321-325,

157.

Fluoride Content of Iranian Black tea and Tea Liquor

 

Authors: Mahvi, A.H., Zazoli, M.A., Younecian, M., Esfandiari, Y

Fluoride, Vol.39, No.4, Year. 2006, Page:266-268,

158.

An Experimental Study of Macro and Micro Elements in Groundwater

 

Authors: Babaei, A.A., Mahvi, A.H., Nouri, J., Ahmadpour, E., Mohsenzadeh, F

Biotechnology, Vol.5, No.2, Year. 2006, Page:125-129,

159.

Energy Recovery from Wastewater Treatment Plant

 

Authors: Nouri, J., Jafarinia, M., Naddafi, K., Nabizadeh, R., Mahvi, A.H., Nouri, N

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.9, No.1, Year. 2006, Page:3-6,

160.

Investigation of Heavy Metals in Groundwater

 

Authors: Nouri, J., Mahvi, A.H., Babaei, A.A., Jahed, Gh.R., Ahmadpour, E

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.9, No.3, Year. 2006, Page:377-384,

161.

An Experimental Study of Heavy Metal Extraction, Using Various Concentration of EDTA in a Sandy Loam Soils

 

Authors: Naghipoor Khalkhaliani, D., Mesdaghinia, A.R., Mahvi, A.H., Nouri, J., Vaezi, F

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.9, No.5, Year. 2006, Page:837-842,

162.

Assessment and Upgrading of Khoy Wastewater Treatment Plant

 

Authors: Mahvi, A.H., Rahimi, Y., Medaghinia, A.R

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.9, No.7, Year. 2006, Page:1276-1281,

163.

Advanced Oxidation of Phenol by Ultraviolet Irradiation in Aqueous System

 

Authors: Maleki, A., Mahvi, A.H., Alimohamadi, M., Ghasri, A

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.9, No.12, Year. 2006, Page:2338-2341,

164.

Helminth Eggs in Raw and Treated Wastewater in the Islamic Republic of Iran

 

Authors: Mahvi, A.H., Kia, E.B

Eastern Mediterranean Health Journal, Vol.12, No.½, Year. 2006, Page:137-143,

165.

Use of Ion Exchange for Removal of Ammonium: A Biological Regeneration of Zeolite

 

Authors: Rahmani, A.R., Mahvi, A.H

Global NEST Journal, Vol.8, No.2, Year. 2006, Page:146-150,

166.

Correlation Between Arsenic Concentration in Drinking Water and Human Hair

 

Authors: Mosaferi, M., Yunesian, M., Mesdaghinia, A.R., Nasseri, S., Mahvi, A.H., Nadim, H

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.2, No.1, Year. 2005, Page:13-21,

167.

Determination of Phenanthrene in Urban Runoff of Tehran , Capital of Iran

 

Authors: Mahvi, AH., Mardani, G

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.2, No.2, Year. 2005, Page:5-11,

168.

Evaluation of the Efficiency of Clay Pots in Removal of Water Impurities

 

Authors: Naddafi, K., Mahvi, A.H., Nasseri, S., Mokhtari, M., Zeraati, H

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.2, No.2, Year. 2005, Page:12-16,

169.

Kinetic and Equilibrium Studies of Lead and Cadmium Biosorption from Aqueous Solutions by Sargassum spp. Biomass

 

Authors: Nabizadeh, R., Naddafi, K., Saeedi, R., Mahvi, A.H., Vaezi, F., Yaghmaeian, K., Nazmara, Sh

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.2, No.3, Year. 2005, Page:159-168,

170.

Evaluation of Ferric Chloride and Alum Efficiencies in Enhanced Coagulation for TOC Removal and Related Residual Metal Concentrations

 

Authors: Mesdaghinia, A.R., Rafiee, M.T., Vaezi, F., Mahvi, A.H

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.2, No.3, Year. 2005, Page:189-194,

171.

Ultrasonic Degradation of Phenol and Determination of The Oxidation By-Products Toxicity

 

Authors: Maleki, A., Mahvi, A.H., Vaezi, F., Nabizadeh, R

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.2, No.3, Year. 2005, Page:201-206,

172.

Biodegradation of MTBE by Microorganism Consortium

 

Authors: Alimohammadi, M., Mesdaghinia, A.R., Mahmoodi, M., Nasseri, S., Mahvi, A.H., Nouri, J

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.2, No.4, Year. 2005, Page:237-246,

173.

Inactivation of Nematodes by Ultrasonic

 

Authors: Mahvi, A.H., Dehghani, M.H., Kia, E.B

Journal of Medical Sciences, Vol.5, No.2, Year. 2005, Page:75-77,

174.

Effectiveness of Ultrasonic Technology in Total Coliforms Disinfection of Water

 

Authors: Mahvi, A.H., Dehghani, M.H., Vaezi, F

Euro-Asian Journal of Applied Sciences, Vol.1, No.1, Year. 2005, Page:82-88,

175.

Trace Metal Contaminants in Iranian Flat Breads

 

Authors: Jahed, Gh.R., Yunesian, M., Mahvi, A.H., Nazmara, Sh

Journal of Agriculture & Social Sciences, Vol.4, No.1, Year. 2005, Page:301-303,

176.

Feasibility of Development and Application of an Up- flow Anaerobic/Aerobic Fixed Bed Combined Reactor to Treat High Strength Wastewaters

 

Authors: Moosavi, Gh.R., Mesdaghinia, A.R., Naddafi, K., Mahvi, A.H., Nouri, J

Journal of applied Sciences, Vol.5, No.1, Year. 2005, Page:169-171,

177.

Feasibility of Continuous Flow Sequencing Batch Reactor in Synthetic Wastewater Treatment

 

Authors: Mahvi, A.H., Brown, P., Vaezi, F., Karakani, F

Journal of applied Sciences, Vol.5, No.1, Year. 2005, Page:172-176,

178.

Pilot -plant Testing of a CEPT System Application for the Largest Industrial Complex in Iran

 

Authors: Mahvi, A.H., Vaezi, F., Balodor, A., Nasseri, S

Journal of applied Sciences, Vol.5, No.1, Year. 2005, Page:177-181,

179.

Ultrasonic Technology Effectiveness in Total Coliforms Disinfection of Water

 

Authors: Mahvi, A.H., Dehghani, M.H., Vaezi, F

Journal of Applied Sciences, Vol.5, No.5, Year. 2005, Page:856-858,

180.

Cyclone as Particle Separating Unit from Water and Wastewater

 

Authors: Rahmani, A.R., Mahvi, A.H

Journal of applied Sciences, Vol.5, No.7, Year. 2005, Page:1185-1188,

181.

Use of Ion Exchange for Removal of Ammonium: A Biological Regeneration of Zeolite

 

Authors: Rahmani, A.R., Mahvi, A.H

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.8, No.1, Year. 2005, Page:30-33,

182.

Wastewater Phosphorus Removal by Intermittent Cycle Extended Aeration System

 

Authors: Karakani, F., Mahvi, A.H

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.8, No.2, Year. 2005, Page:335-337,

183.

Application of Rice Husk and its Ash in Cadmium Removal from Aqueous Solution

 

Authors: Mahvi, A.H., Alavi, N., Maleki, A

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.8, No.5, Year. 2005, Page:721-725,

184.

Evaluation of COD Determination by ISO, 6060 Method, Comparing with Standard Method (5220, B)

 

Authors: Mahvi, A.H., Bazrafshan, E., Jahed, Gh.R

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.8, No.6, Year. 2005, Page:892-894,

185.

Mahvi, A.H., “Investigation of Water Disinfection by Electrolysis

 

Authors: Rahmani, A.R., Jonidi Jafari, A

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.8, No.6, Year. 2005, Page:910-913,

186.

Isolation and Detection of MTBE Degrading Bacteria

 

Authors: Mesdaghinia, A.R., Rezaie, S., Shariat, M., Nasseri, S., Mahvi, A.H., Omrani, Gh.A., Nazmara, Sh., Ghasri, A., Alimohammadi, M

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.8, No.7, Year. 2005, Page:974-977,

187.

Comparison of Heavy Metals Extraction Efficiency in Contaminated Soils by Various Concentration of EDTA

 

Authors: Mahvi, A.H., Mesdaghinia, A.R., Naghipoor, D

Pakistan Journal of Biological Science, Vol.8, No.8, Year. 2005, Page:1081-1085,

188.

Domestic Water Consumption in Rural Areas: A Case Study

 

Authors: Mahvi, A.H., Norouzi, H.A

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.8, No.8, Year. 2005, Page:1170-1172,

189.

Evaluation of Ultrasonic Technology in Removal of Algae from Surface Waters

 

Authors: Mahvi, A.H., Dehghani, M.H

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.8, No.10, Year. 2005, Page:1457-1459,

190.

Teawaste as An Adsorbent for Heavy Metal Removal from Industrial Wastewaters

 

Authors: Mahvi, A.H., Naghipour, D., Vaezi, F., Nazmara, Sh

American Journal of applied Sciences, Vol.2, No.1, Year. 2005, Page:372-375,

191.

Application of Polyelectrolyte in Turbidity Removal from Surface Water

 

Authors: Mahvi, A.H., Razavi, M

American Journal of applied Sciences, Vol.2, No.1, Year. 2005, Page:397-399,

192.

Feasibility Study of Crystallization Process for Water Softening in a Pellet Reactor

 

Authors: Mahvi, A.H., Shafiee, F., Naddafi, K.

International Journal of Environmental Science & Technology, Vol.1, No.4, Year. 2005, Page:301-304,

193.

Study of Heavy Metals in Urban Runoff

 

Authors: Nabizadeh, R., Mahvi, A.H., Mardani, G., Yunesian, M

International Journal of Environmental Science & Technology, Vol.1, No.4, Year. 2005, Page:325-333,

194.

Agricultural Activities Impact on Groundwater Nitrate Pollution

 

Authors: Mahvi, A.H., Nouri, J., Babaei, A.A., Nabizadeh, R

International Journal of Environmental Science & Technology, Vol.2, No.1, Year. 2005, Page:41-47,

195.

Control of Disinfection By-Products Formation Potential by Enhanced Coagulation

 

Authors: Mesdaghinia, A.R., Rafiee, M.T., Vaezi, F., Mahvi, A.H., Torabian, A., Ghasri, A

International Journal of Environmental Science & Technology, Vol.2, No.4, Year. 2005, Page:335-342,

196.

Study of Cadmium Removal from Environmental Water by Biofilm Covered Granular Activated Carbon

 

Authors: Danati-Tilaki, R.A., Mahvi, A.H., Shariat, M., Nasseri, S

Iranian J. Publ. Health, Vol.33, No.4, Year. 2004, Page:43-52,

197.

Performance of a Direct Horizontal Roughing Filtration (DHRF) System in Treatment of Highly Turbid Water

 

Authors: Mahvi, A.H., Ahmadi Moghaddam, M., Nasseri, S., Naddafi, K

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.1, No.1, Year. 2004, Page:1-4,

198.

A Survey on PET Recycling Problems in Qom City, Iran

 

Authors: Omrani, Gh.A., Nasseri, S., Mahvi, A.H., Ghafuri, Y

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.1, No.1, Year. 2004, Page:19-23,

199.

Enhanced Tolerance of House Mosquito to Different Insecticides Due to Agricultural and Household Pesticides in Sewage System of Tehran, Iran

 

Authors: Vatandoost, H., Ezeddinloo, L., Mahvi, A.H., Abai, M.R., Kia, E.B., Mobedi, I

Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering (IJEHSE), Vol.1, No.1, Year. 2004, Page:46-50,

200.

Human and Animal Fascioliasis in Mazandaran Province, Northern Iran

 

Authors: Moghaddam, A.S., Massoud, J., Mahmoodi, M., Mahvi, A.H., Periago, M.V., Artigas, P., Fuentes, M.V., Bargues, M.D., Mas-Coma, S

Parasitol Res , Vol.94, Year. 2004, Page:61-69,

201.

Nitrogen Removal from Wastewater in a Continuous Flow Sequencing Batch Reactor

 

Authors: Mahvi, A.H., Mesdaghinia, A.R., Karakani, F

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.7, No.11, Year. 2004, Page:1880-1883,

202.

Comparison of Extended Aeration Activated Sludge Process and Activated Sludge with Lime Addition Method for Biosolids Stabilization

 

Authors: Farzadkia, M., Mahvi, A.H

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.7, No.12, Year. 2004, Page:2061-2065,

203.

Evaluating GAC for Detergent Removal from the Secondary Effluent of Ghods Wastewater Treatment Plant

 

Authors: Mahvi, A.H., Vaezi, F., Alavi, N

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.7, No.12, Year. 2004, Page:2121-2124,

204.

Removal of Anionic Surfactants in Detergent Wastewater by chemical Coagulation

 

Authors: Mahvi, A.H., Maleki, A., Roshani, B

Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.7, No.12, Year. 2004, Page:2222-2226,

205.

Potential of Rice Husk and Rice Husk Ash for Phenol Removal in Aqueous Systems

 

Authors: Mahvi, A.H., Maleki, A., Eslami, A

American Journal of applied Sciences, Vol.1, No.4, Year. 2004, Page:321-326,

206.

Feasibility of Continuous Flow Sequencing Batch Reactor in Domestic Wastewater Treatment

 

Authors: Mahvi, A.H., Mesdaghinia, A.R., Karakani, F

American Journal of applied Sciences, Vol.1, No.4, Year. 2004, Page:348-353,

207.

Investigation of Ammonia Removal from Polluted Waters by Clinoptilolite Zeolite

 

Authors: Rahmani, A.R., Mahvi, A.H., Mesdaghinia, A.R., Nasseri, S

International Journal of Environmental Science and Technology, Vol.1, No.2, Year. 2004, Page:133-141,

208.

Biological Removal of Cadmium by Alcaligenes Eutrophus CH34

 

Authors: Mahvi, A.H., Diels, L

International Journal of Environmental Science & Technology, Vol.1, No.3, Year. 2004, Page:207-212,

209.

Technical, Economical and Healthy Evaluation of PACI (Poly Aluminum Chloride) Application in Water Treatment

 

Authors: Mahvi, A.H., Ahmadi Moghaddam, M., Nasseri, S., Naddafi, K

Iranian J. Publ. Health, Vol.32, No.2, Year. 2003, Page:6-8,

210.

Total Coliforms and Removal of Water in the Continuous Sand Filter

 

Authors: Mahvi, A.H., Sheikhi, R., Naddafi, K

Iranian J. Publ. Health, Vol.32, No.3, Year. 2003, Page:7-13,

211.

Preparing Secondary Effluent for Urban Non-Potable Applications by Floating Media Filtration

 

Authors: Vaezi, F., Mahvi, A.H., Safari, G

Iranian J. Publ. Health, Vol.32, No.4, Year. 2003, Page:19-26,

212.

Investigation of Roughing Filter Efficiency on Turbidity and Parasite Egg Removal from Raw Water

 

Authors: Mahvi, A.H., Nouri, J., Tabatabaie, N

Iranian J. Publ. Health, Vol.30, No.1-2, Year. 2001, Page:21-26,

213.

Dye Removal from Effluent of Textile Industries by ISO9888 Method and Membrane Technology

 

Authors: Gholami, M., Nasseri, S., Alizadeh Fard, M.R., Mesdaghinia, A.R., Vaezi, F., Mahvi, A.H., Naddafi, K

Iranian J. Publ. Health, Vol.30, No.1-2, Year. 2001, Page:73-80,

214.

Analyzing Flow Characteristics and Influence of Biological Growth on Dispersion in Aerated Submerged Fixed-Film Reactors (ASFFR)

 

Authors: Nabizadeh, R., Mesdaghinia, A.R., Nasseri, S., Mahvi, A.H., Shariat, M

Biofilm Journal, Vol.5, Year. 2000,

215.

Application of ultrasonic Technology for water and wastewater treatment

 

Authors: Mahvi,A.H

Iranian J public Health, Vol.38, Year. 2009, Page:1-17,

216.

Use of Expanded Polystyrene (EPS) and Shredded Waste Polystyrene (SWAP) Beads for Control of Mosquitoes

 

Authors: Solati,A., Vatandoost,H., Jabbari,H., Mesdaghinia,AR., Mahvi,AH., Younesian,M., Hanafi-Bojd,AA., Bozorgzadeh,S., Abai,MR., Pakari,A., Shabkhiz,H

Iranian. J .Arthropod-Borne Dis, Vol.2, Page:12-20,

           
 

دریافت رزومه